Huurvoorwaarden 

Voorbeeld huurcontract

 

De Volkstuinvereniging Groenendaal, hierna te noemen de verhuurder, exploiteert in Heemstede volkstuinen. 

Deze zijn gelegen aan de Leidsevaart, de Herenweg, Manpadslaan en de Dr. Schaepmanlaan. 

De volkstuinen aan de Leidsevaart zijn eigendom van de vereniging. De overige tuinen worden gehuurd van de Gemeente Heemstede.

 

De verhuurder verhuurt aan de huurder:

Naam:
Adres: 
Telefoonnummer:
Email-adres :
Tuinnummer :
Complex :
Ter grootte van :
Huurprijs : € ….
Borg : € 1,00 per m2 tuin met een minimum van €75,00
Met ingang van : De verhuurder verhuurt de volkstuin aan de huurder onder de volgende voorwaarden: 

 1. De huurder heeft gedurende de eerste 24 maanden de status van aspirant- tuinder, conform de bepalingen in artikel 1 van het huishoudelijk reglement. 
 1. De huur loopt gelijk met het kalenderjaar. De huur wordt automatisch met een jaar verlengd, tenzij de huurder vóór 1 november van enig jaar de secretaris schriftelijk bericht het huurcontract te willen beëindigen. 
 2. De verschuldigde huur wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering van de volkstuinvereniging vastgesteld. Tenzij anders bepaald, moet de huur vóór 1 februari van het nieuwe huurjaar zijn voldaan.
 1. Bij niet tijdige betaling van het aan de verhuurder verschuldigde kan, zonder dat daartoe in verzuimstelling nodig is, de wettelijke rente in rekening worden gebracht. 
 1. Bij nalatigheid van de huurder in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, zijn de aan de incasso van de vordering verbonden kosten voor rekening van de huurder.
 1. De huurder dient de volkstuin binnen een maand na het aangaan van de huur in gebruik te nemen.
 1.  De verhuurder zal de huur door tussentijdse opzegging beëindigen in het geval de Gemeente Heemstede de verhuur aan de vereniging opzegt. 
 1. De verhuurder kan, met inachtneming van één kalendermaand, de verhuur beëindigen als de huurder in strijd handelt met de voorwaarden voor het gebruik van de volkstuin of anderszins in strijd handelt met de belangen van de volkstuinvereniging.
 1. Indien de verhuurder gebruik maakt van de artikelen 7 en 8 zal de huurder generlei restitutie op betaling kunnen vorderen.
 2. Bij beëindiging van het huurcontract dient de huurder de volkstuin, inclusief paden en slootkanten geheel schoon op te leveren. Dit houdt een oplevering in zonder begroeiing (met uitzondering van fruitbomen), opstallen (met uitzondering van een kasje, mits in goede staat) of (grof)vuil/ afval. Opstallen en begroeiing mogen alleen na instemming van een nieuwe huurder worden gehandhaafd.
 3. In geval de huurder het in artikel 10 bepaalde niet nakomt is de verhuurder gerechtigd het schoonmaken    voor rekening van de huurder te doen uitvoeren. De rekening van de verhuurder hiervoor dient binnen een maand na dagtekening te worden voldaan. De artikelen 3 en 4 zijn hierbij van overeenkomstige toepassing. 
 1. In geval de huurder het in artikel 10 bepaalde niet nakomt vervalt de betaalde borgsom.
 1. Kinderen mogen uitsluitend onder begeleiding de volkstuin betreden. 
 1. Het verblijf op het complex van de volkstuin is geheel voor eigen risico. De vereniging kan voor geen    enkele schade aansprakelijk gesteld worden.
 1. De verhuurder is gerechtigd in overleg met de huurder die maatregelen te nemen die in het belang van de vereniging zijn.

 

De huurder verklaart lid te willen worden van de Volkstuinvereniging ‘Groenendaal’, kennis genomen te hebben van het Huishoudelijk Reglement en Tuinreglement, zoals gepubliceerd op de website, en deze te onderschrijven.

 

Plaats en datum:

 

 

Handtekening Huurder                                                                                Het bestuur, voor deze de Secretaris